Site-hulpmiddelen

Gebruikershulpmiddelen


Thematisch overzicht van de site

1. Inleiding

De documenten die ik tot nu toe op mijn website gezet heb, kun je in vijf groepen verdelen:

 1. Documenten om je wegwijs te maken op de site (zie hoofdstuk 2).
 2. Documenten die te maken hebben met vragen van nu (zie 3).
 3. Documenten die te maken hebben met teksten van toen (zie hoofdstuk 4).
 4. Documenten die te maken hebben met de Hebreeuwse taal (zie hoofdstuk 5).
 5. Documenten die te maken hebben met de Hebreeuwse Bijbel (zie hoofdstuk 6).

2. Documenten om je wegwijs te maken op de site

2.1. Inleiding

De documenten om je wegwijs te maken op de site kun je onderverdelen in:

 1. Documenten die de inhoud van de site verduidelijken (zie paragraaf 2.2).
 2. Documenten die de meer praktische zaken van de site belichten (zie paragraaf 2.3).

2.2. Documenten over de inhoud van de site

Om je beter op mijn site te oriënteren heb ik de volgende documenten geschreven:

Het document Welkom is een hele korte introductie van mijn site.

Het document Een woord vooraf is een uitgebreide introductie van mijn site.

Om de site toegankelijker te maken, heb ik een aantal vragen besproken die bij je op kunnen komen wanneer je de documenten gaat lezen.

In het document Om te beginnen vind je linken naar deze vragen.

De vragen heb ik gebundeld in de volgende documenten:

Twee andere documenten moet ik nog schrijven.

Het document dat bij “Wat is zonde, wat is geloof, wat is verlossing” hoort, heet:

2.3. Documenten over de meer praktische zaken van de site

Het gaat hier om de volgende documenten:

Het document Over de site maakt je praktisch wegwijs op de site.

In het document Nieuws van de site zie je wat ik tot nu toe op de site gedaan heb en waar ik op dit moment mee bezig ben.

Het document Lodebar geeft de informatie over Lodebar, de Bijbelse naam van de site.

In het document Over de schrijver vertel ik wat over mezelf.

3. Documenten over vragen van nu

3.1. Inleiding

De documenten over vragen van nu kun je onderverdelen in:

 1. Documenten over de eigenlijke vragen (zie paragraaf 3.2).
 2. Documenten over het premoderne, het moderne en het postmoderne (zie paragraaf 3.3).

3.2. Documenten over de eigenlijke vragen

Dat zijn de vier vragen, namelijk:

Stuk voor stuk zijn dat documenten over grote veranderingen die zich de laatste eeuwen in onze westerse cultuur hebben voorgedaan, veranderingen die grote vragen bij ons oproepen.

De vier vragen zijn vragen die elkaar opvolgen. De vraag “Is het afgelopen met de man” komt dus voort uit de vraag “Verdwijnen onze instituties”, enzovoort.

3.3. Documenten over premodern, modern en postmodern

Het premoderne, het moderne en het postmoderne zijn de drie centrale levensbeschouwingen die in onze westerse cultuur zijn opgekomen.

Die levensbeschouwingen beschrijf ik in twee documenten:

Deze documenten kun je zien als achtergrondinformatie bij de eerste vraag, de vraag Bestaat waarheid? In het premoderne, het moderne en het postmoderne wordt namelijk verschillend gedacht over waarheid.

4. Documenten over teksten van toen

4.1. Inleiding

De documenten over teksten van toen kun je onderverdelen in:

 1. Documenten over de eigenlijke teksten (zie paragraaf 4.2).
 2. Documenten bij de Tien Woorden (zie paragraaf 4.3).

4.2. Documenten over de eigenlijke teksten

Dat zijn de vier teksten.

De vier teksten zijn “teksten van toen” die je kunt lezen als antwoorden op de de vier vragen.

Elk van deze oude teksten komt uit de Bijbel, het Boek dat aan de basis staat van onze westerse cultuur. Twee teksten komen uit de Hebreeuwse Bijbel, het oudste deel van de Bijbel dat zowel voor de joden als de christenen gezaghebbend is. Twee teksten komen uit het christelijke commentaar op de Hebreeuwse Bijbel, namelijk het Nieuwe Testament.

Tot nu toe heb ik over één van de teksten uit de Hebreeuwse Bijbel een document geschreven:

Dit document is een inleiding in de Tien Woorden, die je kunt zien als het hart van de Hebreeuwse Bijbel.

4.3. Documenten bij de Tien Woorden

Bij het document De Tien Woorden horen nog elf andere documenten. Eén document over de aanhef en tien documenten over de tien stukjes tekst die samen de Tien Woorden vormen en die ik, vanuit het Hebreeuws, woord voor woord uitleg.

Het document over de aanhef heet:

Van de andere tien documenten heb ik er tot nu toe twee geschreven:

Die gaan over het Vijfde en het Tiende Woord.

5. Documenten over de Hebreeuwse taal

5.1. Inleiding

Het Hebreeuws is de taal van de Hebreeuwse Bijbel, het oudste deel van de Bijbel.

Over die taal heb ik meerdere documenten geschreven die samen een “cursus Hebreeuws” vormen. Ik behandel deze taal daarin niet als een “gewone taal” maar als een taal waarin God zich aan ons openbaart.

Ik volg daarin wat ik geleerd heb van Friedrich Weinreb, die in de traditie staat van de oude Joodse Bijbeluitleg (zie paragraaf 5.5).

5.2. Hoofddocument over het Hebreeuws

Het hoofddocument over het Hebreeuws is:

Als je Hebreeuws wilt leren op de manier van Weinreb raad ik je aan eerst dit document te lezen.

5.3. Bijdocumenten over het Hebreeuws

Over het Hebreeuws heb ik de volgende bijdocumenten geschreven:

In het document De grammatica van het Hebreeuws behandel ik de gewone Hebreeuwse grammatica, maar wel op een andere manier.

In het document Tweehonderd eenendertig poorten laat ik zien hoe de tweeletterige stam werkt, waarover in de joodse traditie gesproken wordt. Daarmee kun je dieper in de betekenis van een Hebreeuws woord komen.

In het document Het Hebreeuws en de mens laat ik de verbanden zien die in de joodse traditie gelegd worden tussen de Hebreeuwse taal en ons mensen.

In het document De geschiedenis van het Hebreeuws laat ik zien wat er in de geschiedenis met de Hebreeuwse taal gebeurd is.

5.4. Documenten voor elke Hebreeuwse letter afzonderlijk

Volgens de joodse traditie is de betekenis van de Hebreeuwse woorden te herleiden tot de betekenis van haar kleinste bouwstenen, de Hebreeuwse letters. Daarom ben ik van plan voor elk van deze letters een document te schrijven.

Op dit moment heb ik drie van deze documenten geschreven:

5.5. Documenten over Friedrich Weinreb

Zelf heb ik Hebreeuws geleerd door de geschriften van Friedrich Weinreb te lezen.

Ik heb over hem de volgende documenten geschreven:

Het document Weinreb en waarheid gaat over zijn leven en over de ontdekking die hij gedaan heeft.

In het document Weinreb en de Joodse Overlevering beschrijf ik de Joodse Overlevering, de traditie waarin Weinreb staat.

In het document Weinreb en het Nieuwe Testament schrijf ik over zijn ontdekking van het Nieuwe Testament en wat dat voor hem is gaan betekenen.

6. Documenten over de Hebreeuwse Bijbel

6.1. Inleiding

De Hebreeuwse Bijbel is het oudste en omvangrijkste gedeelte van de christelijke Bijbel. Het is ook het Heilige Boek van de joden.

Over die Hebreeuwse Bijbel heb ik meerdere documenten geschreven.

6.2. Hoofddocument over de Hebreeuwse Bijbel

Het hoofddocument over de Hebreeuwse Bijbel is:

Ik vertel daarin iets over de manieren waarop dit Boek gelezen kan worden.

6.3. Bijdocumenten over de Hebreeuwse Bijbel

De kern van de Hebreeuwse Bijbel is de Thorah. Over die Thorah heb ik het volgende document geschreven:

De Thorah bestaat uit vijf boeken. Over de eerste drie boeken heb ik verschillende documenten geschreven. Daarin behandel ik de belangrijkste woorden en thema’s van deze boeken vanuit de joodse en in mindere mate ook de christelijke traditie.

Mijn document over het eerste boek is:

Mijn document over het tweede boek is:

Over een belangrijk onderdeel van dit boek heb ik een apart document geschreven:

Mijn document over het derde boek is:

Over belangrijke onderdelen van dit boek heb ik aparte documenten geschreven:

7. Zie ook..